Teenusmajanduse koda

Hea Õigusloome Tava

Hea Õigusloome Tava on Teenusmajanduse Koja poolt koostatud selleks, et tagada igaühe põhiseaduslikud õigused ja vabadused, suurendada õigusloome läbipaistvust ja tõsta Eesti konkurentsivõimet.

Konkursil võivad osaleda Riigikogu poolt vastuvõetud seadused, Vabariigi Valitsuse määrused, Vabariigi Valitsuse ministri või kohaliku omavalitsuse määrused.

Seadused kandideerivad kahes kategoorias: 

  • Parim seadus - osalevad seadused, mille menetlemise käigus on kõige enam järgitud Head Õigusloome Tava.
  • Halvim seadus - osalevad seadused, mille menetlemise käigus on kõige enam eiratud Head Õigusloome Tava.

Seega on parima ja halvima seaduse konkursil mõõdupuuks vastavus Hea Õigusloome Tavale, mitte aga näiteks poliitiline eelistus. Kandidaate hindab komisjon, kuhu kuuluvad Teenusmajanduse Koja, Juristide Liidu, Eesti Tööandjate Keskliidu, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja Postimehe toimetuse esindaja.


HEA ÕIGUSLOOME TAVA

Vajadusest tagada igaühe põhiseaduslikud õigused ja vabadused, suurendada õigusloome läbipaistvust ja tõsta Eesti konkurentsivõimet, peab Teenusmajanduse Koda möödapääsmatuks, et õigusloome protsessis järgitaks alljärgnevaid põhimõtteid ehk Hea Õigusloome Tava.

1. Seadusandliku võimu teostamise eesmärk peab olema kooskõlas avaliku huviga, mitte teenima kitsalt erakonna, selle liikmete või toetajate huve.

2. Õigusloomeprotsess peab olema ettenähtav ja avatud. 


3. Õigusloomes tehtavad otsused peavad olema läbipaistvad ja põhjendatud. Mida olulisem muudatus, seda põhjalikum peab olema põhjendus.

4. Huvigruppide kaasamine toimub selgete ja formaliseeritud menetlusreeglite järgi. Aruteluks tuleb esitada nii eelnõu väljatöötamise kavatsus, eelnõu kontseptsioon kui ka lõplik eelnõu tekst.

5. Seadus peab olema Eesti õigussüsteemi sobiv ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline. Vältida tuleb õiguslikult autistlike lahenduste kehtestamist. 


6. Seadus peab olema mõjus, mistõttu eelnõuga kaasnevaid mõjusid tuleb teadvustada ning hinnata enne seaduseelnõu väljatöötamist ning prognooside paikapidavust kontrollida peale seaduse jõustumist.

7. Seadus peab olema selge ja üheselt mõistetav, mistõttu õigusaktid tuleb koostada võimalikult lihtsas keeles, selgelt ja täpselt, silmas pidades õigusakti peamisi sihtgruppe.

8. Õiguskorras tehtavad muudatused ei või olla õigusakti adressaatide suhtes meelevaldsed ega sõnamurdlikud. Õigusaktide jõustamiseks jäetakse piisav aeg.