Kommentaarid (2)

Mida võime oodata uuelt valitsusliidult?

Foto: Vabariigi Presidendi Kantselei 

Reformierakond ja Keskerakond on moodustanud valitsuse, kellesarnast meil kunagi enne pole olnud. Ühelt poolt saab rõõmustada Eesti esimese naispeaministri ja soolise tasakaalu üle valitsuse ministrite osas, teisalt on ootused ja väljakutsed uuele valitsusele märkimisväärselt kõrged. Praegusel keerulisel ajal keset tervise- ja majanduskriisi vajame läbimõeldud ja kaalutletud, ent kiireid otsuseid. Ja teisalt oleme olukorras, kus ootavad lahendusi mastaapsed teemad nagu rahandus, rohe- ja digipöörde läbiviimine, jätkusuutlik tervishoiu- ja haridussüsteem jne. 

Meile lubati üldsõnalist koalitsioonilepet ja nii ta tegelikult tuligi. Kui aga vaadata suurte teemade sisse, siis leiame palju olulist, mille sisuline töö alles ootab ees. Uus valitsus soovib senisest tihedamat koostööd ettevõtlusorganisatsioonidega ning seda on muidugi rõõm kuulda. Nagu meil kojas tavaks, siis kohtume kõikide teenusmajandussektori jaoks oluliste ministrite ja tippametnikega, et tuua välja probleemkohad, arutleda võimalike lahenduste üle ning teha koostööd Eesti majanduse käekäigu heaks.

Toome välja peamised teemad koalitsioonileppest, mis haakuvad Teenusmajanduse Koja visiooni, väärtuste ja eesmärkidega ning mis saavad peamisteks arutelupunktideks meie järgnevatel kohtumistel ministrite ning ametnikega.

COVID-19 PANDEEMIAST VÄLJUMISE PÕHIMÕTTED

 • Lepime kokku koroonaviiruse pandeemiast väljumise põhimõtted ja tegevuskava.
 • Täiendame koostöös ettevõtlusorganisatsioonidega (sh turismisektor) toetusmeetmeid, mille eesmärk on aidata kaasa majanduse taaskäivitumisele COVID-19 taandumise tingimustes.
 • Koroonaviiruse pandeemia majanduslike mõjude vähendamiseks peame oluliseks kriisimeetmete läbipaistvust ja täpset suunamist eelkõige kahju kannatanud piirkondadele, majapidamistele ja ettevõtetele.


TERVED JA HOITUD INIMESED
Tervishoid

 • Algatame tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks inimkeskse tervishoiureformi, pidades oluliseks inimese tervise ja töövõime kiiret taastumist.
 • Arendame edasi solidaarset tervishoiumudelit ning suuname tervishoidu vajalikku lisaraha ravijärjekordade lühendamiseks. Tõhustame Haigekassa vahendite kasutamist, kaardistades võimalusi ravijärjekordade vähendamiseks ja soodustades kaugkonsultatsioonide laiemat kasutamist.
 • Liigume edasi patsiendikindlustusega, mille eesmärk on tagada tervishoiuteenuste kõrge kvaliteet ja patsiendiohutus.


TARK MAJANDUS
Atraktiivne ettevõtlus ja ärikeskkond

 • Meile on oluline, et Eestis oleks rahvusvaheliselt atraktiivne ja konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond. Ettevõtlusega seotud asjaajamise kiirendamiseks vähendame bürokraatiat ja lihtsustame seadusandlust.
 • Toetame e-residentsus 2.0 tegevuskava jätkamist ning täiendamist mugavama ja turvalisema e-residentsuse arendamiseks.
 • Ettevõtluskeskkonna arendamiseks teeme ettevaatavat koostööd ettevõtjatega ja ettevõtlusorganisatsioonidega.
 • Viime läbi riigile kuuluva ettevõtluse ja vara revisjoni põhimõttel, et kus turg toimib, seal riik ei pea olema turuosaline. Me ei võõranda äriühinguid sektorites, kus puudub konkurents, võib tekkida oht julgeolekule või elutähtsate teenuste osutamisele.
 • Loome strateegia kiirelt kasvavate ning kapitali kaasavate ettevõtete peakorterite ja arenduskeskuste Eestisse toomise ja siia jäämise toetamiseks.


Tööjõud – kõrge hõive, paindlikud töösuhted ja kontrollitud ränne

 • Eesti on avatud ekspertidele ja oskustööjõule, kes jagavad Eesti väärtusi ja soovivad end siin teostada. Peame oluliseks, et spetsiifilise kvalifikatsiooniga tööjõupuudus ei hakkaks kahjustama Eesti ettevõtete konkurentsivõimet.
 • Välistööjõu kaasamisel arvestame Eesti tööjõuturu olukorda ning soovime hoida Eesti inimeste tööhõive võimalikult kõrgel tasemel.


Riigi rahandus ja maksupoliitika

 • Liigume riigieelarvega tasakaalu suunas, arvestades kriisist tingitud olukorda ja rahvusvahelist konkurentsi ning Euroopa Liidu reegleid.
 • Viime läbi riigieelarve revisjoni ja suurendame riigieelarve läbipaistvust.
 • Tulenevalt koroonaviiruse pandeemiast tekkinud ebakindlusest ja heitlikust olukorrast globaalses majanduses, ei vii valitsus sisse uusi makse ja tagab stabiilse maksukeskkonna.


HARITUD JA NUTIKAD INIMESED
Haridus ja teadus

 • Töötame välja kõrghariduse rahastamise mudeli, mis võimaldab kaasata eraraha.
 • Viime läbi doktoriõppe reformi tagamaks noorteadlaste järelkasvu ja loome ettevõtlusdoktorantuuri.


AVATUD JA TURVALINE ÕIGUSRIIK
Digi ja e-riik

 • Kiirendame e-riigi ja digilahenduste edasiarendust. Teeme inimestele ja ettevõtetele suunatud digiteenused etteaimatavaks ja sündmuspõhiseks. Lähtume digiteenuste arendamisel personaalse riigi põhimõttest, küsime inimeselt andmeid vaid ühes kohas.
 • Käivitame suuremad digipöörded hariduse (personaalne õpirada), tervise, hoolekande, lastekaitse (personaalmeditsiin ja integreeritud teenused) ja teistes eluvaldkondades. Panustame programmeerimise ja robootika õppimisele algklassides, et tõsta laste huvi reaalainete vastu.
 • Toetame riiklikku IT-arenduste ühtlustamist, digitaristu tervikvaadet ja suuremat koostööd erasektoriga. E-riigi toimimiseks tuleb tagada riigi IKT-kulude stabiilne rahastamine.


Tõhus ja kaasav riigivalitsemine

 • Riigivalitsemine peab olema avatud, aus, vastutustundlik ja uuendusi toetav. Kõik riigi poolt tehtavad rahalised otsused ja toetusmeetmed peavad olema läbipaistvad, lähtuma võrdsest kohtlemisest, olema hästi sihitatud ja eesmärgipärased.
 • Poliitikakujundamise ja avaliku sektori teadmispõhisuse tugevdamiseks kaasame ülikoole ja vastava valdkonna eksperte.
 • Kaasajastame riigireformi plaani ja jätkame selle elluviimist vähendades bürokraatiat ja haldusmenetluse üldisi tähtaegu.
 • Taotleme õigusloomes õigusselgust, et kehtiv õigus ja õiguskeel oleks inimestele paremini arusaadav.
 • Suurendame vabasektorit puudutavate otsuste tegemisel nende esindusorganisatsioonide kaasamist ja inimeste õigusalast teadlikkust.

Lisa kommentaar

Email again:
Kommentaarid (2)
DdwHZenxcIAF RWFnYuDB · 1. veebruar 2021
UDVdWrez CPXWvMzBYGncN · 1. veebruar 2021