Teenusmajanduse koda

Missioon


Teenusmajanduse Koja missioon on muuta Eesti riigiks, kus elanikule jääb rohkem vara kätte. Elatustaseme tõusuga kõrgeneb ka inimeste heaolu. Lisaboonusena toovad edukad inimesed endaga kaasa ka edukama riigi.

Ning tegelikkuses ei ole see kitsalt teenusettevõtjate missioon. See on iga kodanikku puudutav missioon.Visioon

Teenusmajanduse Koda on välja töötanud visiooni “Isemajandav Eesti”, mis on ideekavand sisuliseks riigireformiks ehk üleminekuks infoühiskonna põhisele riigihaldusmudelile.

Visiooniga soovime saavutada allolevad eesmärgid:

1. Säilitame ühiskonnas solidaarsuse ja hüvede ümberjagamise, kuid teeme seda efektiivselt ja paindlikult IT-tarkvara abil ning oluliselt väiksema bürokraatiaga.

2. Lihtsustatult öeldes: anname inimesele tema raha kätte. Inimene saab ise otsustada, milliseid teenuseid ta vajab ja kellelt ta need ostab. Seda läbi sihtotstarbeliste kasutuskontode (nt tervishoiu-, põhiharidus-, maaelukonto jne), kuhu laekub inimese enda maksuraha.

3. Väiksema riigiaparatuuri ülalpidamiskulud langevad olulisel määral, mis saab kaasa tuua tööjõumaksude võimaliku langetamise.

4. Avalikust sektorist vabanenud tööjõud saab liikuda erasektorisse, kus on suur tööjõupuudus.

5. Suurem erasektor toodab rohkem lisandväärtust ning tõstab riigi tulubaasi. 6. Eesti SKP kodaniku kohta aastas kasvab hinnanguliselt kuni 1,5 korda.

7. Kõikide ühiskonnagruppide mediaanheaolu (arvestades ostujõu pariteeti) kasvab kuni 1,5 korda.

8. Lahkunud ca 85 000 maksumaksjat on motiveeritumad tagasi tulema.

9. Eestist saab isemajandav riik, kes ei sõltu hädavajalike teenuste rahastamisel välistest struktuurfondidest.

10. Eesti uus infoühiskonna põhine riigihaldusmudel on vanale Euroopale eeskujuks ning rahvusvaheliselt turundatav edulugu.


Miks see meile oluline on?

PROBLEEM

Hetkel funktsioneerib Eesti avalikus sektoris monopol - riik on mitmete "tasuta" teenuste pakkuja. Turg ja konkurents, mis turu baasilt tekiks, puudub. See ei hoia riiki ja tema pakutavaid teenuseid efektiivsete ning kvaliteetsetena. Samas aga tõusevad järjest riigi kulutused, kuna nõudlus "tasuta" teenuste järele on suur.

Tasuta lõunaid aga ei eksisteeri.

Tõusvad kulutused avalikus sektoris väljenduvad kõrgenenud maksudes ettevõtjatele ja maksumaksjatele. Kui riik veel paisub, lämmatab ta krõbeda maksukoormusega igasuguses vormis ettevõtluse. Nii kaovad riigist tööd, väheneb ostujõudlus ning elanikkond vaesub.

Sellepärast on see meie kõigi huvi, et avaliku sektorile makstud raha ei raisata ära.


LAHENDUS

Jätta elanikule rohkem raha kätte - tuua turumehhanism tagasi riigiteenustesse. Keskmiste matemaatikal põhinev teenuste pakkumine, kus riik on otseselt või kaudselt teenuse osutaja, ei ole efektiivne.

Piisab internetipanga-sarnasest e-süsteemist, mille kaudu raha läheb otse inimesele. Sihtotstarbelistele kasutuskontodele (nt lasteaia-, põhihariduse-, üliõpilase hariduskonto, sotsiaalabikonto jms) laekuvad vajalikud toetused ning lõplik informeeritud otsus, kas, kus ja millist teenust vabalt turult osta, jääb targale kodanikule. See omakorda rikastab konkurentsi teenusepakkujate seas ning tõstab seeläbi teenuse kvaliteeti.  

Teenuste pakkumine vabal turul peegeldab tõepärasemalt turu, inimeste tegelikku vajadust, kuna teenuse ostja ja pakkuja vahel jääb ära vahemees. See tõstab inimese teadlikkust ja nõudlikkust teenuse suhtes ning jätab kodanikule rohkem kapitali sihtkontole. Väheneksid ka raha ümberjaotusega kaasnevad priiskavad kulutused.

Targa e-süsteemi rakendamisel muutub Eesti globaalsele töötajale atraktiivsemaks. Ainult koos targa tööjõuga tuleb riiki ka suur investeerimiskapital, mis võimaldab tõsta meie riigi ning elanike elatustaset veelgi kõrgemaks. Vähendades riigi osatähtust teenuste osutamisel, tekib inimestel võimalus ise oma ressursse targalt suunata ning kasutada vastavalt vajadusele. See omakorda tagab efektiivselt toimiva väikeriigi ning jõuka elanikkonna. Lisaks, sellisel moel riigieelarvet vähendades ei peaks me ehk tulevikus sõltuma ka välistest struktuurifondidest. Oleksime lõpuks iseseisvalt majandav väikeriik. Võidavad kõik.

         
TARK INIMENE, TARK ÜHISKOND, TARK RIIK