Teema 2015

TEEMA 2015 on Teenusmajanduse Koja poliitikadokument, mis

võtab kokku Koja peamised 2015. aastal fookuses olevad teemad. Väljendab lühidalt suurimaid muudatusi vajavaid küsimusi, mis toetavad targa ja teadmisterohke ettevõtluse arengut, Eesti valitud suundumusi investeerimispõhiselt teadmistepõhisele majandusele.

Teadmistepõhine teenusmajandus, mille eest seisab Koda, käivitab enim hästi tasuvate ja suurt lisandväärtust loovate töökohtade teket ning on suurima ekspordipotentsiaaliga majandusharu. Sellest lähtuvalt keskendume ka kolmele suurimat mõju omava ja soovitavat arengut takistavale küsimusteringile:

Tark Tööjõud

  1. teeme ettepaneku üliõpilase rahalise omavastutuse sisseseadmiseks eesmärgiga väärtustada kõrgharidust ning selle kvaliteeti;
  2. kõrge kvaliteediga ja läbipaistval õppekorraldusel põhineva õppe läbiviimiseks teeme ettepaneku seada sisse üliõpilasega kaasas käiv haridusosak;
  3. teeme ettepaneku luua spetsiaalne riiklik rahastusprogramm oma ala praktikute ja eriala tippspetsialistide kaasamiseks kõrgkoolide õppetöösse;
  4. teeme ettepaneku luua ettevõtjaid motiveeriv ning osapoolte (õppejõud, ettevõtjad, üliõpilased) koostööd arendav rahastusprogramm praktika läbiviimiseks ettevõtetes.

Tark Majandus

  1. Teeme ettepaneku välistada riigikapitalism ning riigi osalemine turgu moonutavas ja vaba konkurentsi pärssivas teenusepakkuja rollis; (riik ei osuta ise teenuseid, vaid on nende tellija);
  2. teeme ettepaneku seada sisse sotsiaalmaksu lagi 3 – kordsest keskmisest kõrgema palgaga töökohtadele;
  3. teeme ettepaneku vabastada ajutise elamisloaga välismaalased sotsiaalmaksust.

Terve inimene

  1. Teeme ettepaneku vabastada tööandja investeeringud töötaja tervisesse erisoodustusmaksust;
  2. teeme ettepaneku seadustada raviraha patsiendiga kaasa liikumine;
  3. teeme ettepaneku raviteenuste dubleerimise vähendamiseks ja läbipaistuvse suurendamiseks sisestada kõik patsiendi terviseandmed e-tervise süsteemi.