Teenusmajanduse koda

Uudised

AVALDA ARVAMUST: VÄLISMAALASTE SEADUSE MUUDATUSED


Siseministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks Välismaalaste seaduse ja teiste seaduse muutmise seaduse  (VMS) eelnõu väljatöötamise kavatsuse (VTK).

VTK kohaselt kaasajastatakse muudatuste elluviimise tulemusena ja luuakse uusi infotehnoloogilisi lahendusi, mis võimaldavad pakkuda kliendikesksemaid teenuseid ja optimeerida menetluskoormust.

Samuti aitavad muudatused tõhusamalt ennetada ja tõkestada seadusliku rände reeglite väärkasutust, ebaseaduslikku rännet ning tagada avalikku korda ja julgeolekut.

Kavandatavatel muudatustel peaks olema järgmised tulemused:

 1. Võimaldatakse taotlejatel suhelda riigiga elektrooniliselt ühe akna põhimõttel ja selle eesmärgi täitmiseks on Politsei- ja Piirivalveameti juurde loodud juurde ühtne iseteeninduskeskkond, mille kaudu on võimalik välismaalastel ja nende tööandjatel esitada riigile (Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Tööinspektsioon, Töötukassa) välismaalase Eestis elamise ja töötamisega seotud andmeid ja dokumente.
 2. on kaasajastatud Politsei- ja Piirivalveameti rändemenetlusinfosüsteemi, mille tulemusena on võimalik läbi viia automatiseeritud päringutel põhinevat lühiajalise Eestis töötamise registreerimise ning elamisloa ja elamisõiguse taotluste menetlusi ning töödelda nimetatud menetluste käigus antud haldusaktide ja sooritatud toimingute andmeid.
 3. on loodud õiguslikud alused ja muudetud õiguskeskkonda selleks, et Politsei- ja Piirivalveameti, Tööinspektsiooni, Maksu-ja Tolliameti, Töötukassa, Välisministeeriumi, ning Haridus- ja Teadusministeeriumi andmekogud saavad üle X-tee vahetada välismaalase Eestis elamise ja töötamisega seotud andmeid.
 4. on korrastatud kehtivat töörände regulatsiooni ja lahendatud praktikas esinenud muid kitsaskohti, et seeläbi tõhustada rändekontrolli võimekust:
 1. ühtlustatud on viisa ja lühiajalise töötamise registreerimise menetlusi nähes ette, pikaajalise viisa taotlemisel tuleb välismaalasel esitada lühiajalise töötamise registreerimise taotluse number.
 2. loodud on võimalus delegeerida Politsei- ja Piirivalveametis pikaajalise viisataotluse ja viibimisaja pikendamise menetlemisega seotud ülesanded eraõiguslikule isikule.
 3. kaotatud on lühiajalise töötamise registreerimisele ette nähtud ajaline piirang (365 päeva 455 päeva jooksul). Muudatuste tulemusena võib edaspidi lühiajaliselt Eestis töötada välismaalane, kelle töötamine on enne tööle asumist registreeritud Politsei- ja Piirivalveametis ja kuni tal on seaduslik alus Eestis ajutiseks viibimiseks (v.a Euroopa Liidu õigusest tulenevad erisused nagu hooajatöö);
 4. korrastatud on lühiajalise töötamise registreerimise ja elamisloa taotlemisega seotud regulatsioone ning erinevaid välismaalase Eestis töötamise kategooriaid ja tingimusi, et lihtsustada reeglite täitmist ja nende kontrollimist.
 5. täpsustatud on VMS-is sätestatud palgakriteeriumi nõude täitmise üle riikliku järelevalve teostamise pädevust viies selle vastavusse tegeliku olukorra ja maksukohustuse täitmise kontrollimise pädevusega. Muudatuse tulemusena on lisaks Politsei- ja Piirivalveametile pädev teostama riiklikku järelevalvet välismaalasele makstud töötasu osas ka Maksu- ja Tolliamet.
 6. VMS-i ja Krediidiasutuste seadusesse on kavas luua õiguslikud alused, mis annavad krediidiasutusele õiguse ja kohustuse avaldada pangasaladust sisaldavaid andmeid Politsei- ja Piirivalveametile VMS-is sätestatud palgakriteeriumi nõude üle riikliku järelevalve teostamiseks.
 7. õigusselguse ja segaduse vältimise eesmärgil on termin „lühiajalise Eestis töötamise registreerimine“ ümber nimetatud „ajutise Eestis töötamise registreerimiseks

Ootame teie kommentaare väljatöötamiskavatsusele kuni 04.11.2019 aadressil: kairit.kalvik@teenusmajandus.ee

 

„MINU LUGU“ KUTSUB ETTEVÕTJAID ÕPILASTEGA OMA LUGU JAGAMA

26.08.2019

7-13. oktoobril ootavad koolid juba viiendat aastat ettevõtjaid ja tippjuhte õpilastega oma lugu jagama. Algatuse „Minu lugu“ eesmärk on kasvatada noortes ettevõtlikku mõtteviisi.

Eelmisel aastal andsid 104 ettevõtjat ja juhti ühe koolitunni 97 koolis üle Eesti, rääkides olulisematest õppetundidest ja väljakutsetes oma karjääris.

„Igast inimesest ei pea tingimata saama ettevõtjat, kuid kõigile tuleb kasuks ettevõtlik ellusuhtumine, olgu see siis tööl või kodus,“ ütles Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas. „Minu Lugu viib kokku koolinoored ja ettevõtjad ning on inspireerinud mõlemaid pooli. Ootame ka sellel aastal ettevõtjate aktiivset osalemist.“

KredExi juhataja Lehar Küti sõnul on oluline, et noored leiaks igast loost just neid kõige enam kõnetava osa. „Veame KredExiga viiendat aastat kahte noortele suunatud ettevõtmist – Minu Lugu ning KredExi Karjääriretked. Näitame üheskoos ettevõtjatega noortele erinevaid valikuid ja illustreerime, millised tagajärjed kaasnevad valikute tegemisega. Loodetavasti inspireerib see noori oma elus tegema just nende endi tuleviku seisukohalt kõige õigemaid otsuseid. Samuti on oluline tutvustada noortele ettevõtlikku mõtteviisi. Ettevõtlikkus ei ole seotud pelgalt ettevõtjaks hakkamisega. Ettevõtlikkus on ellusuhtumine,” on Kütt veendunud.

Ettevõtjad, kes on huvitatud oma loo jagamisest õpilastega, saavad end kirja panna koduleheküljel www.mystory.ee/registreerukuni 5. septembrini.

„Minu lugu“ toimub viiendat aastat ja seda korraldavad Eesti Tööandjate Keskliit, SA KredEx, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, SA Tuleviku Kool, Advokaadibüroo Hedman Partners ja Teenusmajanduse Koda.

Eelmisel aastal käisid projekti raames oma lugu jagamas 104 ettevõtjat 97 koolis.